ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE GROOT LASOPLEIDINGEN B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes/opdrachten van/aan en overeenkomsten met De Groot Lasopleidingen B.V.

Deze algemene voorwaarden worden u op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn tevens te downloaden op onze website.

1.         TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Groot Lasopleidingen B.V. is een onderneming welke tot doel heeft het sluiten van overeenkomsten met andere ondernemers, zowel strekkende tot verkoop en verhuur van zaken als tot het verrichten van diensten waaronder begrepen het geven van onderwijs/instructies aan (werknemers van) de wederpartij. Het bedrijf richt zich niet op consumenten en is daar ook niet op ingericht, zulks met name niet op voorlichting van de door haar verhandelde of verhuurde goederen.

1.2 Ingeval niettemin met een consument op diens verzoek een transactie wordt

aangegaan zijn wij behoudens onze aansprakelijkheid uit de wet niet aansprakelijk

voor schade die (mede) het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of een gebrek aan

voorlichting.

1.3 Al onze aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal deel hebben uitgemaakt van een

met ons gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle

vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.5 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere

(rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten,

respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),

gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.6 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht

blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging

van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden

genomen.

2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij door ons schriftelijk een geldingstermijn wordt genoemd. In dit laatste geval zijn wij slechts gebonden indien de aanvaarding ons binnen deze termijn schriftelijk bereikt heeft. Zover ons vrijblijvende aanbod wordt aanvaard, behouden wij ons het recht voor deze alsnog in

geval van gegronde redenen onverwijld te herroepen.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens omtrent gewichten, maten, kleuren,

kosten e.d. zijn eveneens vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien in verband met het beoogde gebruik specificaties kritisch zijn, is de koper

gehouden dit ons schriftelijk mee te delen.

2.3 Opdrachten zijn eerst verbindend nadat deze door ons schriftelijk zijn aanvaard of

bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht een aanvang is gemaakt.

2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede

(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons

gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere

tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Voor werkzaamheden waarvan naar hun aard en omvang geen offerte c.q.

opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als

opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en

volledig weer te geven.

2.6 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende

voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke

nakoming van de overeenkomst.

2.7 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder)

te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan

overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.8 Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een

juiste uitvoering van de door ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de

overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen

worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave(n). Zo mogelijk en/of zo nodig

zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

3. PRIJZEN

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen,

waarbij prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud zijn, exclusief kosten van

aflevering, overige nevenprestaties, BTW en andere belastingen.

3.2 In geval van kostenstijgingen tussen het tijdstip van totstandkoming van de

overeenkomst en de uitvoering/voltooiing daarvan, zijn wij gerechtigd de prijs met een

marge van maximaal 15 % te verhogen. In het geval dat een prijsverhoging hoger

dan 15 % plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst,

is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen vijf dagen na bekendmaking

van de prijsverhoging op te zeggen. De wederpartij is echter wel gehouden de reeds

verrichte prestaties door De Groot Lasopleidingen, te betalen. De wederpartij is niet tot de hierboven bedoelde opzegging bevoegd indien sprake is van prijsverhogingen waartoe

De Groot Lasopleidingen op grond van wettelijke en/of contractuele bepalingen bevoegd, dan wel verplicht is.

4. LEVERTIJD

4.1 De door ons opgegeven levertijd geldt slechts als bij benadering en kan nimmer

worden beschouwd als fatale levertijd. Vertraging in de levering - ongeacht de

oorzaak - zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding.

4.2 Na het verstrijken van de levertijd is de wederpartij gerechtigd ons schriftelijk - bij

aangetekende brief - een nieuwe redelijke termijn te stellen, bij niet inachtneming

waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet

uitgevoerd, te annuleren zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn en

onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van het reeds

geleverde.

4.3 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij

niet zijn afgenomen, staan zijn te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en

risico.

5. TRANSPORT EN LEVERING

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verzenden wij de goederen op die

wijze welke ons het meest geschikt voorkomt.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn wij niet aansprakelijk voor (het

risico van) schade tijdens transport, zulks ook indien wij tegenover de vervoerder

hebben verklaard dat transportschade voor rekening van de afzender blijft, een en

ander voor zover schade niet gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op basis van een

niet-franco levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Deze bezorgkosten komen

derhalve voor rekening van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en

voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

5.4 Ingeval van ondeugdelijke levering zullen wij het geleverde vervangen door een

deugdelijk of vergelijkwaardig product of, zo dit ter beoordeling van De Groot Lasopleidingen niet mogelijk is, de waarde van het geleverde restitueren.

Behoudens onze wettelijke verplichting tot schadevergoeding, zijn wij tot vergoeding

van verdere schade niet gehouden.

5.5 Reclames betreffende de hoeveelheden, gewichten of maten van geleverde

zaken dienen direct bij ontvangst te worden aangetekend op het vervoersdocument.

Bij gebreke daarvan rust de bewijsopdracht dat niet conform de overeenkomst

geleverd is op de wederpartij.

5.6 Het risico voor vergissingen bij zowel schriftelijk als niet schriftelijk gedane

bestellingen rust bij de wederpartij. Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten

(deelleveranties) welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De wederpartij is dan

verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

6. OVERMACHT

6.1 Ingeval de nakoming van onze verplichtingen wordt verhinderd door een niet

toerekenbare tekortkoming onzerzijds (overmacht), hebben wij het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of de nakoming van onze

verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van

overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

6.2 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van onze prestaties tot het tijdstip dat de

omstandigheden welke overmacht onzerzijds opleveren zich voordoen.

6.3 Indien wij ten gevolge van het niet voldoen door een derde aan zijn verplichtingen

niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, zal onze afnemer jegens ons niet

meer aanspraken geldend kunnen maken dan wij op onze leverancier zullen kunnen

verhalen.

6.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Groot Lasopleidingen onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

voor haar risico behoort te komen.

6.5 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens

verstaan: werkstaking, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig

daaraan gelijk te stellen (nood)toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische

communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade,

overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van

epidemiologische aard van personeel.

6.6 De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht

geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn

ontstaan.

6.7 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, zodra vaststaat dat de

overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren of indien de

overmachtstoestand langer duurt dan het overeengekomen tijdstip van het werk, is de

wederpartij gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder

inachtneming van enige opzegtermijn.

6.8 De wederpartij is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden

de door hem aan De Groot Lasopleidingen verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan De Groot Lasopleidingen te betalen.

6.9 De Groot Lasopleidingen is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de wederpartij, noch is zij daartoe gehouden na

beëindiging van de overeenkomst als in het zevende lid van dit artikel bedoeld.

7. REPARATIE/ONDERHOUD

7.1 Ter zake van de door de wederpartij aan ons ter reparatie, be-, verwerking,

onderhoud, e.d. afgegeven zaken, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid,

behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, voor eventuele schade. De wederpartij

is verplicht ons dienaangaande te vrijwaren tegen iedere aanspraak op

schadevergoeding van hem en/of van een derde.

7.2 Wij hebben een recht van retentie op de zich onder ons bevindende zaken.

Bovendien zijn wij gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. De werkzaamheden

worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen uitsluitend na voorafgaande contante betaling danwel na voorafgaande girale (pin)betaling verricht. Eventuele meerkosten worden doorberekend.

7.3 De wederpartij is voor de ter reparatie aangeboden zaken te allen tijde technische

onderzoekskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten zullen door De Groot Lasopleidingen nader worden vastgesteld naar gelang de complexiteit en aard van de zaak.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door ons geleverde en nog te leveren zaken blijven ons eigendom tot aan de

algehele voldoening door de wederpartij van al hetgeen hij, uit welke hoofde dan ook,

aan ons verschuldigd is en/of verschuldigd zal zijn, waaronder in ieder geval de

vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, met inbegrip van rente en kosten.

8.2 Niettemin zijn wij te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de zaken eigendom

worden van de wederpartij ongeacht of de wederpartij algeheel heeft voldaan aan zijn

verplichtingen onverlet zijn verplichting om zulks alsnog te doen. Wij zullen de

wederpartij zulks schriftelijk berichten.

8.3 Indien door ons in gedeelten is geleverd, geldt dit eigendomsvoorbehoud voor alle

door ons geleverde zaken, zolang de wederpartij nog niet de volledige, met de

algehele opdracht gemoeide prijs ten volle heeft voldaan. Zolang de door ons

geleverde zaken nog aan ons in eigendom toebehoren, zal het de wederpartij verboden zijn deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren c.q. uit welke

hoofde dan ook uit zijn bedrijf te brengen, behoudens in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening.

8.4 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van De Groot Lasopleidingen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van de zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

8.5 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn

afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Groot Lasopleidingen te bewaren.

8.6 Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en onder ons te nemen indien

de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van

betaling aanvraagt of heeft gekregen, het faillissement wordt aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard, wordt opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of beslag op goederen wordt gelegd.

8.7 In geval van conservatoir beslag, executoriaal beslag, bodembeslag, faillissement en

surseance van betaling, dient de wederpartij ons onverwijld te verwittigen en tevens

aan de beslagleggers c.q. curator c.q. bewindvoerder bekend te maken dat de geleverde zaken ons eigendom zijn.

8.8 De wederpartij is gehouden de geleverde zaken, zolang deze niet zijn eigendom zijn

geworden, voor zijn rekening, maar ten behoeve van ons, te verzekeren. De wederpartij is

gehouden om zolang wij eigenaar zijn van de desbetreffende zaken, zijn aanspraak

op schadevergoeding op de verzekeraar op eerste verzoek aan ons te cederen en de

verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen.

8.9 Zolang de eigendom van de zaken nog niet op opdrachtgever is overgegaan, mag

deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van De Groot Lasopleidingen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die wederpartij uit hoofde van doorlevering van de zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld onzerzijds, zijn

wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of

indirect, aan roerende of onroerende zaken, zowel bij de wederpartij als bij derden.

9.2 Met name zijn wij niet aansprakelijk voor contractuele of buiten-contractuele

schade die is ontstaan of veroorzaakt aan de wederpartij of een derde door het

gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor

de wederpartij het heeft aangeschaft.

9.3 Voorts zijn wij met name niet aansprakelijk voor contractuele en buitencontractuele schade aan de wederpartij of een derde toegebracht door een fout van een onzer medewerkers, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen.

9.4 Onze aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat wij de wederpartij

maximaal in rekening hadden kunnen brengen.

10. BETALING

10.1 Betaling van onze facturen dient steeds contant bij aflevering dan wel binnen de op de factuur vermelde (verval)termijn doch bij het ontbreken daarvan uiterlijk binnen 30

dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, zonder korting of verrekening. Bij

een order van ten hoogste € 25,00 worden er orderkosten in rekening gebracht.

10.2 Betaling dient bij ons plaats te vinden.

10.3 Wij behouden ons echter het recht voor slechts tegen contante betaling te

leveren of een opdracht eerst in behandeling te nemen nadat zekerheid is gesteld

voor de juiste nakoming.

10.4 Tenzij schriftelijk met de wederpartij anders overeengekomen, strekt iedere

betaling allereerst tot voldoening van de kosten, de rente en vervolgens op de oudste

openstaande vordering.

10.5 Bij niet-betaling of overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van

rechtswege in verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor vereist is, en

vanaf de vervaldatum van iedere afzonderlijke factuur doch in ieder geval vanaf 30 dagen na factuurdatum of leveringsdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand

verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zal De Groot Lasopleidingen het aanmaningstraject onmiddellijk opstarten danwel aan een incassogemachtigde of deurwaarderskantoor overdragen. De wederpartij is aan De Groot Lasopleidingen incassokosten verschuldigd van 15% over de openstaande vordering, met een minimum van €50,00.

11. ONTBINDING

11.1 De Groot Lasopleidingen heeft het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de wederpartij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

11.2 Voorts is De Groot Lasopleidingen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk te ontbinden indien:

- de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)

surséance van betaling wordt verleend;

- de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of diens faillissement is aangevraagd of reeds is uitgesproken;

- op de wederpartij de -voorlopige- toepassing van de schuldsaneringsregeling

krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken danwel deze is aangevraagd c.q in behandeling is;

- de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

- de wederpartij zijn huidige onderneming staakt;

- de wederpartij een schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt.

- op de activa van de wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

11.3 Indien De Groot Lasopleidingen de ontbinding inroept op grond van het zich voordoen van een van de in de vorige leden genoemde omstandigheden, is elke vordering van

De Groot Lasopleidingen jegens de wederpartij, met inbegrip van de vorderingen die reeds

gefactureerd zijn, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

11.4 Indien De Groot Lasopleidingen op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter

uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts

gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de

wederpartij nog niet is uitgevoerd.

11.5 Indien de wederpartij na- voorzover noodzakelijk- in gebreke te zijn gesteld,

enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, is De Groot Lasopleidingen gerechtigd zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij

gehouden te zijn. Hiertoe is de De Groot Lasopleidingen eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

12. VERHUUR

12.1 Ingeval van verhuur van zaken worden deze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verhuurd per gehele week. De dag van afgifte c.q. verzending van

het gehuurde geldt als eerste huurdag, de dag waarop wij het gehuurde terug

ontvangen als laatste huurdag. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is ook voor

zater-, zon- en feestdagen, de volledig overeengekomen huurprijs verschuldigd.

12.2 Betaling van de huurprijs dient contant bij afgifte van het gehuurde. Indien betaling met toestemming van De Groot Lasopleidingen niet reeds bij afgifte plaatsvindt, dient betaling uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Voor het overige geldt artikel 10 onverkort.

12.3 De door ons verhuurde apparatuur wordt telkens voor verhuur door ons op goede werking gecontroleerd. Wij kunnen niet instaan voor schade welke ontstaat ten gevolge van een gebrek dat tijdens het gebruik ontstaat of zich eerst tijdens het gebruik manifesteert.

12.4 Tenzij door de huurder direct of aanstonds na ontvangst van het gehuurde wordt

gereclameerd, wordt de huurder geacht het gehuurde in goede staat te hebben

ontvangen, zulks behoudens door de huurder te leveren tegenbewijs.

12.5 De huurder is gehouden het gehuurde als een goed huisvader te beheren en is

aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het

gehuurde dan wel van een ander gebruik dan waarvoor het gehuurde bestemd is.

12.6 Het staat ons vrij alvorens een zaak ter verhuur af te geven alsook indien een

door ons in redelijkheid vast te stellen waarborgsom en/of een vooruitbetaling van

een (gedeelte van) de overeengekomen huurtermijn te verlangen.

12.7 Wij zijn gerechtigd de huurprijzen tussentijds op een termijn van 2 weken te

verhogen.

12.8 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst dadelijk door een

buitengerechtelijke verklaring te ontbinden ingeval:

a. de huurder Nederland gaat verlaten of verlaten heeft;

b. de huurder niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst voldoet;

c. het faillissement van de huurder is aangevraagd of uitgesproken;

d. de huurder in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geraakt;

e. de huurder surseance van betaling heeft gevraagd of verkregen;

f. de huurder een schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt;

g. het gehuurde uit de feitelijke macht van de huurder raakt.

12.9 Het is de huurder verboden het gehuurde aan een derde weder te verhuren of in

gebruik af te staan.

12.10 Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde zullen alleen door of door

tussenkomst van de verhuurder mogen worden verricht.

12.11 De huurder is gehouden De Groot Lasopleidingen onmiddellijk in kennis te stellen van op het gehuurde gelegde beslagen en de beslag leggende deurwaar der direct op de

hoogte te stellen van de eigendomsrechten van de verhuurder.

12.12 Indien het gehuurde tijdens de duur van de huurovereenkomst verloren gaat

ten gevolge van een oorzaak welke is toe te schrijven aan de huurder, is deze

gehouden de kosten van de aanschaf van een gelijk apparaat te voldoen, zulks

zonder dat hij het recht heeft huurtermijnen gedurende welke hij niet over het

gehuurde heeft kunnen beschikken, te verrekenen.

12.13 Het gestelde sub 12.12 is evenzo van toepassing ingeval de huurder ook na

aanmaning of sommatie in gebreke blijft het gehuurde tijdig wederom in het bezit van

de verhuurder te stellen.

13. OPLEIDINGEN

13.1 De onderhavige voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing indien de

wederpartij, daaronder zowel te verstaan de aanmelder als de deelnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot het volgen een cursus c.q. training aangeboden door De Groot Lasopleidingen (de opleider).

13.2 De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door opleider in behandeling nemen van een aanmelding/ bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Opleider kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.

13.3 De aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door opleider te versturen opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door opleider verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.

13.4 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en opleider een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag aan opleider verschuldigd. 

13.5 De betaling van het cursusgeld dient voor de aanvang of levering van de training en op de op de factuur aangegeven bankrekening te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien niet tijdig is betaald, is opleider gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/ deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.

13.6 Is aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.

13.7 Indien opleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.8 De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

13.9 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

13.10 Opleider is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Opleider zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Opleider zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.

13.11 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

•          Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

•          Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;

•          Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;

•          Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd; De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door opleider voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.

•          Bij annulering van een digitale training voor verstrekking van de inlogcode aan aanmelder/deelnemer is 25% van het cursusgeld met een minimum van € 125,00 verschuldigd;

•          Bij annulering van een digitale training na verstrekking van de inlogcode aan aanmelder/deelnemer, is 100% van het cursusgeld verschuldigd;

•          Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement;

•          Bij annulering of verzetten van de training voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht;

13.12 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.

13.13 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen, is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

13.14 Indien aanmelding voor een training binnen 14 dagen voor aanvang van training plaatsvindt, is deze bindend.

13.15 De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Opleider is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.

13.16 Opleider stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.

13.17 Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

13.18 Opleider is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij opleider schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.

13.19 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).

13.20 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.

13.21 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.

13.22 De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.

13.23 Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door opleider verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opleider.

13.24 Indien opleider, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal opleider in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.

13.25 Opleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).

13.26 Opleider is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de door opleider gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

13.27 Op alle door of vanwege opleider verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door opleider aan de deelnemers van de training zal worden verstrekt.

13.28 In het geval examens door derden worden afgenomen zal opleider zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

13.29 Deelnemers aan een training en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent, een medewerker van opleider, of medewerker van het extern examenbureau, te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

13.30 In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist opleider.

14. RECLAME

14.1 De wederpartij dient bij aflevering van zaken, deze op zichtbare gebreken te

controleren. Eventuele door de wederpartij geconstateerde gebreken dienen

onmiddellijk door de wederpartij gemeld te worden aan De Groot Lasopleidingen.

14.2 Overige reclames dienen door de wederpartij binnen drie dagen na

openbaring van het gebrek, schriftelijk ter kennisneming van De Groot Lasopleidingen te zijn gebracht.

14.3 Reclames met betrekking tot een deel van de overeenkomst kunnen niet tot

ontbinding van de hele overeenkomst leiden, tenzij dit onlosmakelijk met elkaar

verbonden is.

14.4 De Groot Lasopleidingen moet altijd in de gelegenheid worden gesteld een ingediende klacht te beoordelen en gelegenheid geboden te worden een geconstateerd gebrek te herstellen.

14.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van

toepassing.

15.2 De Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit met De Groot Lasopleidingen gesloten overeenkomsten.